Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dorco.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dorco.sk je:

TND Group, s.r.o.

Ľudovíta Fullu 3

841 05, Bratislava

Slovensko/Slovakia

T: +421 903 582 055

F:+421 2 65 423 326

E-mail: info@tndgroup.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkam www.dorco.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.dorco.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Obchodné podmienky sú záväzne pre obe strany.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Tovar si môžete záväzne objednať:

  1. E-mailom
  2. Vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke
  3. Telefonicky

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného formulára. V prípade, že Vami objednaný tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovat.

3. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 3 hodín od akceptovania objednávky alebo po dohode za predpokladu, že tovar nebol ešte vyexpedovaný a nedošlo ku vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese:

info@tndgroup.sk

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 6,64 € (cenu dopravy/poštovného a balného v plnej výške), v prípade vyexpedovania tovaru. Kupujúcemu bude vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 10 dní od vystavenia.


4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nepoškodený tovar spolu so všetkými dokladmi, dokumentáciou a darčekom, ktoré mu boli dodané.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie objednávky .

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Reklamovať je možné len tovar plne zaplatený a zakúpený na stránke www.dorco.sk. Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar poslať na nasledujúcu adresu: Ľudovíta Fullu 3, 841 05, Bratislava, Slovensko/Slovakia a dbať na to, aby reklamovaný tovar bol čistý, a vrátený v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi. Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý!

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok.

6. Platobné podmienky

Dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

Platba vopred (bankový prevod, karta) - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne dodania zásielky. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

Platby sa vykonávajú v EUR.

7. Poštovné a balné

Poštovné znáša Kupujúci v tom prípade, ak tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno).

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim, budú slúžiť výlučne pre potreby Predávajúceho.

9. Záverečné ustanovenia

Vyššie uvedené obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany (Predávajúceho/Kupujúceho). Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky www.dorco.sk prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a kedykoľvek zmeniť prípadne doplniť "všeobecné obchodné podmienky".

© dorco.sk 2015, beží na systéme sellio od vibration.sk

TND GROUP, s.r.o., Ľudovíta Fullu 3, Bratislava 841 06, +421 903 582 055, info@tndgroup.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info